Навчальні матеріали


Тема заняття :Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне.
Повна зайнятість і природне безробіття

Мета уроку: розглянути та закріпити в учнів поняття про види безробіття; формувати уявлення про повну зайнятість та природне безробіття; узагальнити й систематизувати знання учнів із теми; розвивати економічне мислення, формувати відповідальне ставлення до працевлаштування.

Основні поняття: види безробіття, фрикційне, структурне, циклічне,  повна зайнятість, природне безробіття, причини безробіття, визначення рівня безробіття.


Тип уроку: комбінований, вивчення нового матеріалу, формування навичок і вмінь та їх практичного застосування з економіки та психології.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Учитель економіки. 
          Чи вважається економічна ситуація сприятливою, коли вона характеризується повною зайнятістю?

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Учитель економіки.
Безробіття в умовах ринкових економічних відносин є, з одного боку, невід’ємною, а з іншого — неприйнятною альтернативою зайнятості, проблемою, яку суспільству доводиться розв’язувати щодня шляхом уживання заходів державного регулювання зайнятості. В Україні безробіття виникло у зв’язку з процесом переходу до ринкової економічної системи, причому переважною є прихована його форма.
Існують помітні відмінності між зареєстрованим безробіттям і безробіттям, визначеним за методологією МОП. Це стосується і масштабів, і структури безробіття. Украй негативною ознакою
є постійне зростання тривалості безробіття і збільшення в складі безробітних осіб, які не мають роботи тривалий період.

       Психолог.   
      Втрата роботи і звільнення - це майже завжди джерело стресу для самого працівника і для членів його родини. У людини під час безробіття змінюється не тільки стиль життя, а й очікування, цілі, цінності, відносини з оточуючими. Як правило, розірваним виявляється весь життєвий уклад особистості.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Учитель економіки.
      Безробіття — це складне, багатопланове економічне явище, спричинене перевищенням пропозиції праці з боку працівників , що прагнуть працювати над попитом на працю з боку працедавців.

Психолог.
      Причини безробіття — не тільки економічні, але й індивідуально-психологічні. Дуже часто намагання людини працевлаштуватися на ту чи іншу роботу виявляються марними. І це можна пояснити внутрішньою суперечністю людини. Причини цих суперечностей різні — занижена самооцінка, низький рівень домагань, неправильні настанови, що сформувалися, відсутність мотивації тощо. Тому дуже важливим є формування в безробітних позитивної «Я-концепції», яка сприятиме більш ефективній самореалізації їх на ринку праці.
Вправа «Ми обираємо, нас обирають» (15 хв)
Мета: сприяти усвідомленню того, що працевлаштування — це певний вибір, формувати розуміння, що необхідно до­тримуватися суспільних норм і правил під час працевла­штування.
       Психолог пропонує учасникам об'єднатися в підгрупи, роздає кожній аркуш АЗ, розділений навпіл або два аркуші А4, марке­ри й пропонує відповісти на запитання:
       Що впливає на позитивне рішення керівника щодо прийнят­тя людини на роботу і з яких причин людину можуть не прий­няти на роботу?
На виконання завдання — 5 хв. Після цього підгрупи пре­зентують свої напрацювання.
        Потім психолог роздає кожному учасникові список «50 причин, які впливають на позитивне рішення роботодавця щодо працевлаштування» (Додаток 1), складену спеціалістами з питань працевлаштування, і пропонує ознайо­митися з нею.                                                                  Висновок.                                                                                                                                         Ідеальних людей не буває, і немає людини, якій будуть притаманні всі 50 якостей, проте будь-яка з «причин» може позитивно вплинути на рішення про ваше працевлашту­вання. Якщо вам все ж таки відмовили, то проаналізуйте, чому так сталося, і спробуйте знову. Життя тільки починається, і пе­ред вами багато перспектив!
Учитель економіки                                                                                                                                    Розрізняють такі види безробіття :
1 Фрикційне безробіття

Фрикційне безробіття — яке спричиняється лише бажанням працівника змінити роботу для поліпшення умов або оплати праці та пов’язане з переміщенням осіб з однієї роботи на іншу, з однієї місцевості — до іншої. Отже,це своєрідна соціальна суперечність, яку розуміють як проблемупошуку відповідної роботи. Фрикційне безробіття вважається неминучим і певною мірою бажаним, адже частина працівників, тимчасово втративши роботу, переходить із низькооплачуваної, малопродуктивної роботи на вищеоплачувану й більш продуктивну. Це означає більш високі доходи для працівників і більш раціональний розподіл трудових ресурсів, а отже, і більш реальний обсяг національного продукту.

2 Структурне безробіття
Структурне безробіття виникає тоді, коли в результаті науково-технічного прогресу відбуваються важливі зміни в техніці, технології та організації виробництва, а отже, й у структурі попиту на робочу силу. Унаслідок цих змін попит на деякі професії зменшується або взагалі зникає, а на інші професії, яких раніше не існувало, зростає.
Інакше кажучи, структура робочих місць і професійна структура працівників не збігаються. Виникає категорія працівників, у яких навички та практичний досвід застарівають і стають нікому не потрібними, а отже, їх неможливо продати. Саме цим структурне безробіття відрізняється від фрикційного, за якого безробітні володіють навичками, які вони можуть продати. «Структурні» ж безробітні не можуть знайти роботу без відповідної перепідготовки, додаткового навчання і навіть зміни місця проживання.
Фрикційне безробіття є короткочасним, а структурне — тривалим, тому й уважається більш важким.

3 Циклічне безробіття
Циклічне безробіття, що виникає в у фазі спаду економічного циклу. Під час цієї фази багато підприємств припиняють свою роботу, а штат працівників скорочується.
Особливістю такого безробіття є те, що воно зазнає циклічного розвитку: через певні проміжки часу спади замінюються піднесенням.


З метою закріплення знань щодо класифікації видів безробіття можна запропонувати учням виконати ситуаційне завдання “Види безробіття”.
Ситуаційне завдання: “Види безробіття”
Потрібні матеріали:
-      два конверти з картками.
Потрібний час:
15 хв.
Методика виконання ситуаційного завдання:
1.   Перед початком заняття підготуйте картки з прикладами різних видів безробіття.
2.   Перед уроком складіть картки в конверт.
3.   Розділіть слухачів на дві команди.
4.   Поясніть, що учасники команд повинні будуть по черзі витягувати картки і визначати вид безробіття, зазначений у картці (фрикційне, структурне, циклічне).
5.   Зверніть увагу, що за кожну правильну відповідь Ви будете нараховувати команді 2 бали.
6.   Поясніть, що у випадку, коли хтось із учасників команд не зможе самостійно визначити вид безробіття, він може звернутися за допомогою до своєї команди. У разі правильної командної відповіді нараховується 1 бал.
7.   На закінчення необхідно визначити команду, яка перемогла та обговорити з учнями труднощі, які виникли під час виконання завдання. 

Відповідь:
Фрикційне безробіття № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13.
Структурне безробіття № 4, 9, 10,12, 14, 16.
Циклічне безробіття № 5, 11, 15. Застійне безробіття є особливо небезпечним, якщо довго триває. За результатами досліджень американських соціологів,після річної вимушеної перерви в роботі людина практично не  може адаптуватися до нормальної трудової діяльності, навіть якщо їй удається знайти робоче місце. Відповідно, міжнародна статистика звертає увагу на загальний рівень безробіття терміном понад 12 місяців, так зване тривале застійне безробіття.

Повна зайнятість населення — це така зайнятість, за якої пропозиція робочої сили повністю покривається попитом на робочу силу в суспільному виробництві. Повна зайнятість працездатного населення означає використання всіх трудових ресурсів,   це стан економіки, за якого кількість вакансій відповідає кількості безробітних або перевищує його, тобто такий стан, за якого немає незайнятих, які бажають працювати.
Однак повна зайнятість не означає 100%- ву зайнятості усіх працездатних або навіть усіх, хто хоче працювати. У разі повної зайнятості рівень безробіття дорівнює сумі структурного та фрикційного безробіття, тобто роботи не мають люди, які перебувають у стані її пошуку або ж чия кваліфікація не відповідає вимогам ринку праці внаслідок структурних змін в економіці, незважаючи на те що попит на інші професії існує. Такий рівень повної зайнятості називається природним безробіттям.

Безробіття існує в будь-якій економіці як у період економічного спаду, так і під час піднесення. Та під час спаду рівень безробіття стає вищим.
Лише певний рівень безробіття загрожує національній економіці. Тому важливо вміти його вимірювати

Психолог.
      У зв’язку з тим, що емоційні переживання впливають на поведінку безробітного, французьким психологом Лавьє була розроблена типологія переживань безробітних. Згідно цієї типології переживань кожен безробітний проходить через такі стадії:
1) шок, емоційне потрясіння. У більшості випадків це короткочасний стан, який супроводжується відчуттям полегшення (подія сталася, а, отже, завершилася тривала невизначеність);

2) неприйняття дійсності. Безробітний не хоче вірити в те, що це відбулося з ним. Він відмовляється вірити у своє звільнення;

3) гнів, обурення з приводу того, що відбулося. Відкрите обурення безробітний може виявляти на адресу будь-кого: родичів, колишніх колег, всіх, хто його оточує або міг би бути посереднім винуватцем того, що з ним сталося;

4) депресія, пригніченість, туга, стан, близький до повного відчаю. На цій стадії у безробітного спостерігається різке зниження вольової регуляції та пошукової активності. Людина занурюється в себе, звикає до думки про відсутність перспектив, марність спроб щодо зміни свого життя і власної непотрібності;

5) переоцінка цінностей. Безробітний переглядає ставлення до себе і до ситуації, в якій він опинився. На цій стадії виникає намір діяти, посилюється бажання змінити ситуацію будь-якими засобами, вирватися з неї. Якщо переоцінки не відбувається, то ситуація принципово не змінюється. Зберігається відчуття безперспективності та власної непотрібності.

Після визначення стадії переживання безробітного, наступним кроком є підбір способу чи прийому, який буде найбільш ефективно впливати саме на цю людину.

У житті виникає багато труднощів, і це природно.
Справа не в наявності проблем, а в умінні адекватно їх розв'язувати.VІ. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.
2. Визначити та проаналізувати сучасний рівень безробіття в різних країнах світу.
3. Ознайомитися із списком «50 причин, які впливають на позитивне рішення роботодавця щодо працевлаштування»  складеного спеціалістами з питань працевлаштування.
                                                                                                                                                                     ДОДАТОК 1.
Список «50 причин, що впливають на позитивне рішення щодо вашого працевлаштування».

    Респектабельний зовнішній вигляд.
    Поміркованість.
    Уміння висловитися (хороша дикція, багатий словниковий за­пас і правильне мовлення).
    Помірна жестикуляція.
    Бачення чіткої мети.
    Грамотно складене резюме.
    Щирість.
    Упевненість.
    Зацікавленість.
    Можливість працювати понаднормово.
    Висока успішність під час навчання.
    Бажання розпочати кар'єру з нижчої сходинки.
    Поміркована концентрація на грошах.
    Уміння визнавати свої помилки.
    Тактовність.
    Зрілість.
    Увічливість.
    Позитивні відгуки про попередніх роботодавців.
    Належний рівень комунікативних навичок.
    Виражене бажання вчитися.
    Відкритість.
    Рішучість.
    Благополучні стосунки в сім'ї.
    Цілеспрямованість.
    Бажання отримати роботу.
    Почуття гумору.
    Достатність знань зі спеціальності.
    Адекватна самооцінка.
    Самостійність.
    Відсутність посилання на «авторитети».
    Готовність виконувати ту роботу, яка буде необхідна.
    Розважливість.
    Високий моральний рівень.
    Висока працездатність.
    Широка ерудиція.
    Уміння цінувати час.
    Організованість.
    Інтерес до громадської діяльності.
    Здатність сприймати критику.
    Розуміння цінності життєвого і професійного досвіду.
    Толерантність.
    Відповідність зовнішнього вигляду роботі, на яку претендуєш.
    Пунктуальність.
    Наявність певних знань про майбутню роботу.
    Вихованість.
    Зацікавленість роботою.
    Поведінка, неагресивна до оточення.
    Змістовність відповідей.
    Оптимізм.
    Відсутність у біографії кримінального минулого.Тема уроку: Реклама: мета, функції, форми втілення та основні вимоги.

Тип уроку: комбінований урок, засвоєння нових знань, формування навичок і вмінь та їх практичного застосування з економіки та психології.
Клас 11 ( профільний)
Час 45 хв.
Мета уроку: ознайомити з основними можливостями у використанні комунікативних маркетингових засобів – реклами; пояснити суть заходів щодо стимулювання попиту,  створення позитивного іміджу на ринку; повторити економічні та психологічні терміни, виховувати в учнів економічний світогляд.
Обладнання: мультимедійна установка, ноутбук, цифровий фотоапарат, матеріал для поділу на групи, зразки рекламної продукції.

План уроку:
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
ІІІ. Вивчення матеріалу і поетапне закріплення знань і вмінь учнів з економіки та психології:

1) Мета реклами.
2) Функції реклами.
3) Форми втілення реклами та основні вимоги.

ІV. Ділова гра.(Перевірка рівня засвоєння матеріалу.)
V.   Підсумок уроку.


Рекламу можна характеризувати як науку,
 яка виключає інтелект людини на період,
 досить довгий для одержання від неї грошей.

Хід уроку
І. Організаційний момент.
Психолог.
Сьогодні ми проводимо цікавий, нетрадиційний урок. На ньому ви отримаєте не тільки знання з економіки та психології, а й навчитеся застосовувати свої знання на практиці під час розгляду ситуаційних завдань.

Повідомлення теми, мети і завдань уроку
Учитель економіки.
Згадаємо перші уроки з економіки. Ми вчили що таке економіка, яка основна проблема економіки, її зв'язок з іншими науками.
Нагадаємо собі їх:
1.     Математика
2.     Географія
3.     Біологія
4.     Правознавство
5.     Політологія
6.     Соціологія
7.     Історія
8.     Психологія

На попередніх уроках ми вивчили ,що таке маркетинг і засвоїли 4 – П маркетингу: Продукт, продажна ціна,позиція, просування (промоція) товару. Одним з елементів просування є РЕКЛАМА ,яка і використовує психологію для досягнення своєї мети.

А сьогодні на уроці ми  дізнаємося як пов’язані між собою економіка та психологія.

Психолог.
       Як Ви знаєте , психологія це - (від грецького (psyché) - душа, дух; (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення якій знаходимо в цих явищах, і вона тісно пов’язана із економікою та рекламою. І снує навіть такий напрямок у психології, як   економічна психологія - це прикладна наука про економічну поведінку і психічні процеси людини, які пов'язані з виробництвом,розподілом, обміном і споживанням товарів і послуг, та психологія реклами галузь знання, яка вивчає  психічні процеси, що сприяють взаємодії рекламодавця і споживача з метою ефективного задоволення попиту останнього.
       Як психологічний феномен, реклама виникла нап­рикінці XIX — на початку XX ст. Як соціально-економічне явище, реклама (лат. reclamare — вигукувати, кликати) відома з ранніх ча­сів розвитку людства. Наприклад, давні купці для привернення уваги до своїх товарів використовували як словесні звернення, так і елементи зовнішньої реклами (графічні зображення товару, карбування імен самодержців тощо). У XIIIXV ст. в Західній Європі гільдії купців мали свої рекламні атрибути — цехові герби, знамена, індивідуальні клейма та ін. У XVII ст. почали випускати рекламні газети в Англії, а у XVIII ст. було створено спеціальне рекламне агентство у Франції.
Якісно новий етап у розвитку реклами (початок 50-х років XX ст.) пов'язаний з переходом економіки до «ринку покупця», для якого характерні перева­жання пропозиції над попитом, широкі можливості покупця щодо вибору потрібного йому товару. Ця тен­денція в економіці вплинула на розвиток психології реклами.
     Сучасна психологія реклами вивчає психологічні особливості не тільки споживача, а й рекламодавця. Тому рекламну діяльність розглядають як форму діалогу між рекламодавцем і споживачем. Сучасна реклама не впливає на волю споживача, а підсилює пот­ребу, допомагає йому зробити вибір.

Учитель економіки.
Реклама – це комерційна інформація про товар або підприємство для стимулювання продажу, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою одержання прибутку.

Психолог.
     Ще  у 1925 р. російський дослідник реклами М. А. Мануйлов писав, що «мета реклами — вплинути на думку інших, виявити їхній інтерес і спонукати купити товар. Реклама, таким чином, займається читанням думок тих людей, до яких вона звертається, отже, вона ґрунтується на науці, яка займається пізнанням і визначенням законів мислення. Наука ця, що називається психологією, вчить нас розуміти життя і почуття індивідуума і тієї юрби, на яку в даному разі купець хоче вплинути своєю рекламою» .Учитель економіки.
Мета   реклами полягає в наступному:
 • формування у споживача визначеного рівня знань про даний товар/послугу;
 • формування у споживача визначеного образу фірми;
 • формування у споживача доброзичливого ставлення до фірми;
 • спонукання споживача знову звернутися до даної фірми;
 • спонукання споживача до придбання даного товару/послуги у даної фірми;
 • стимулювання збуту товару/послуги;
 • прискорення товарообігу фірми;
 • прагнення зробити даного споживача постійним покупцем даного товару/послуги.
Функції реклами на різних етапах життєвого циклу товару чи послуги:

Етапи життєвого циклу товару
Функція реклами

Види психологічних впливів
1
Впровадження товару на ринок
Інформативна
 • Ефект сприймання.
Йдеться наприклад про «ефект краю»; вплив кольору та форми.

2
Зростання обсягів продажу
Переконуюча
 • Ідентифікація.
явище, коли споживач подумки ставить себе на місце зображеного в рекламі персонажа.
 • Наслідування
Спрацьовує тоді, коли рекламується те, що для людини  найбільш престижно.
          Зараження
Проявляється під час проведення масових заходів, особливо серед молоді.
          Переконання
За допомогою аргументації довести споживачу переваги даного товару чи послуги  і необхідність його придбання.
3
Зрілість
Нагадуюча
          Механізм ореола
спеціальні прийоми (предмети, образи та ін.), що мають сильний атракційний вплив. Завдяки своїм очевидним чи незвичайним особливостям вони привертають увагу до рекламованого товару.
4
Спад виробництва
Відсутня.
Реклама зазвичай припиняється

Форми втілення реклами залежно від засобів поширення :
                                                                        
1
Реклама в пресі та рекламна література
Газети , журнали, буклети , проспекти, каталоги
візуальна
2
Пряма реклама, теле-, радіо-,  кінореклама та в мережі інтернет
Поштова, телефонна, та пряме звертання до споживача
аудіальна,
аудіо-візуальн
3
Зовнішні експозиції
Щити, великі плакати, панно, електрореклама
візуальна
4
Реклама на транспортних засобах, на виставках та ярмарках, на місці продажу
Вітрини, написи у торговельному залі
візуальна
5
сувеніри
Ручки, календарі, папки, тощо
візуальна
Психолог.

Повідомлення має бути
 • коротким, тобто мають бути наведені ті вигоди, що одержує від даного товару чи послуги потенційний споживач;
 • цікавим покупцю, тобто, крім згадування про прямі вигоди й системи гарантій фірми, варто створити сприятливу атмосферу й образ даного товару чи послуги, широко залучаючи образи краси, надійності, зручності;
 • достовірним, це правило стосується як змісту, так і оформлення рекламного повідомлення: вони мають відповідати один одному;
 • зрозумілим, тобто зрозумілим потенційному покупцю фірми. Для цього варто докладніше вивчати й аналізувати соціальні, економічні, психологічні, національні особливості цільових сегментів фірми;
 • динамічним, тобто варто вибирати енергійні, ємні слова, дієслова в наказовому способі. Стиль викладу має виражати впевненість у тому, що передається в рекламному повідомленні;
 • повинно повторюватися, тобто для будь-якого виду реклами існує оптимальна кількість повторень, і потенційний покупець одержує можливість побачити рекламне повідомлення й відреагувати;
 • повинно виділятися серед інших рекламних повідомлень, тільки тоді фірма може залучити своїх потенційних покупців.
Учитель економіки.
Етапи рекламної кампанії:

v      Визначення цілей реклами – складання рекламного бюджету;
v      Вибір засобів поширення реклами;
v      Розробка змісту та вибір рекламного звернення;
v      Рекламування;
v      Оцінка результатів.

Ділова гра.(Перевірка рівня засвоєння матеріалу.)

Ділимо клас на групи (3-4 за допомогою кольорових карток).

Отримавши на уроці знання з психології та економіки , кожна з  новостворених  агенцій має придумати рекламу про Львівський ліцей менеджменту. Для цього ви маєте 7 хвилин. А потім кожна з компаній представляє свою рекламу. Ця робота ( реклама) буде оцінена незалежним журі.
Творці найкращого проекту( реклами) отримають 10 балів за урок. Час пішов.


Представлення реклами.

Оцінювання проектів  членами  журі.


V.   Підсумок уроку.

     Психолог.
  У будь-якій рекламі, незалежно від того, на якому інформаційному носії її надано споживачу, хто її автор і що рекламується, можна знайти деяку, здавалося б, незначну психологічну деталь.
        Будь-яка реклама завжди говорить про пропонований товар «добре» і ніколи не говорить «погано». Реклама — це завжди оцінка товарів, послуг, людей, організацій тощо. І ця оцінка завжди позитивна. У свою чергу, технологія виробництва реклами, креативні ідеї, методи впливу відіграють лише допоміжну роль і можуть згодом змінюватися, обиратися за бажанням рекламіста. Для привернення уваги покупця рекламіст може використовувати різні, часто навіть шокуючі образи, тексти, оригінальні шрифти, нестандартні сполучення кольорів чи геометричних фігур; може зацікавити потенційного покупця ілюзією, складним оптичним ефектом, застосувати яку-небудь незвичайну технічну конструкцію, наприклад таку, де мигають неонові освітлювальні прилади тощо. Однак ніколи не змінюється психологічна сутність реклами. Як правило, вона завжди залишається явною чи завуальованою позитивною оцінкою.
     Ця оцінка може втілюватися в різних формах (телевізійний ролик, стаття, оголошення в газеті, плакат на стіні будинку чи висловлення з трибуни), але якими б не були ці форми, реклама завжди даватиме товару і його покупцю тільки позитивну оцінку. Отже, реклама — це позитивні оцінки чого-небудь, оцінки, які одна людина (рекламіст) повідомляє іншим людям (споживачам). Таким чином, оцінка (чи, використовуючи науковий термін, — «оцінний компонент») присутня у будь-якій рекламі і є її психологічною основою.

Учитель економіки.

Отже , на сьогоднішньому уроці ви побачили як економіка може бути пов’язана з психологією. А особливо реклама – як елемент маркетингового дослідження. Основною метою будь - якого бізнесу є максимізація прибутку. То ж епіграф до нашого уроку , може бути і його висновком.

Рекламу можна характеризувати як науку, яка виключає інтелект людини на період, досить довгий для одержання від неї грошей.
Словничок термінів

Психологія - (від грецького (psyché) - душа, дух; (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення якій знаходимо в цих явищах.

Економічна психологія - прикладна наука про економічну поведінку і психічні процеси людини, які пов'язані з виробництвом,розподілом, обміном і споживанням товарів і послуг.

Психологія реклами галузь знання, яка вивчає  психічні процеси, що сприяють взаємодії рекламодавця і споживача з метою ефективного задоволення попиту останнього.

Реклама – це комерційна інформація про товар або підприємство для стимулювання продажу, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою одержання прибутку.

4 П – Маркетингу : 1- продажна ціна; 2- продукт; 3- позиція; 4- промоція.


Тема уроку: Продуктивність та фактори що на неї впливаютьМета уроку:  - дати визначення продуктивності, людського капіталу і технологічних знань.

-  пояснити вплив фізичного капіталу, людського капіталу, технологічних знань і природних ресурсів на продуктивність і, тим самим, на доходи в країні.

Обладнання: мультимедійна установка, ноутбук, цифровий фотоапарат, матеріали для роботи  групи, зразок продукції.

•     По 4 примірники додатку - 1 на кожного учня.

Примітка: До початку цього уроку використайте додаток 1 та інструкції додаток 2 для виробництва кришки для коробки. Крім того, виріжте квадрат, який ви будете використовувати для демонстрації виробництва кришки для коробки під час проведення вправи.

•      Таблички з  позначеними «Раунд 1», «Раунд 2», «Раунд 3» і «Раунд 4».

•      Ножиці для кожного учасника.

•      По одному примірнику додатку-2 на кожного учня.
•      Слайди демонстраційних матеріалів № 1 і № 2.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування навичок і вмінь та їх практичного застосування.
Клас 9
Час 45 хв.
План уроку:
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів з питань:
ІV. Вивчення матеріалу і поетапне закріплення знань і вмінь учнів:

1) Ситуаційна вправа «Кришки для коробок».
2) Фактори які впливають на продуктивність.

V. Підсумок уроку.
VІ.   Домашнє завдання.Нестабільність економіки еквівалентна
лише нестабільності економістів.
                                                                                                                                                                                                                                      Джон Г. Вільямс

“ Не гроші роблять вас багатим, а якості бізнесмена. ”

Роберт Кійосакі

Хід уроку
І. Організаційний момент.
1.  Привітання учнів.
2.           Перевірка наявності учнів та їх підготовки до заняття.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів з питань:

1.      У чому полягає основна проблема економічного життя суспільства та економічної науки?
2.      Які ви знаєте виробничі ресурси (фактори виробництва)?
3.      Що таке альтернативна вартість?
4.      За допомогою якого графіку можна її зобразити?
5.      Що означає термін ВВП?


ІV. Вивчення матеріалу і поетапне закріплення знань і вмінь учнів:

1.                 Покажіть слайд Демонстраційного матеріалу №1. Нагадайте учасникам, що модель межі виробничих можливостей показує комбінації виробничих альтернатив, які можуть бути досягнуті економікою країни при даних доступних факторах виробництва і доступною технологією виробництва, яка може бути використана фірмами для того, щоб за допомогою цих факторів випускати продукцію. Якщо відбувається зміна факторів виробництва чи доступної технології, крива виробничих можливостей зміщується вправо-вгору.

2. Поясніть, що продуктивність відображає кількість товарів і послуг, які працівники можуть зробити за кожну годину своєї роботи. Продуктивність відіграє вирішальну роль у визначенні рівня життя в країні. Валовий внутрішній продукт (ВВП) одночасно вимірює два параметри: загальну величину доходу, заробленого всіма учасниками економічної діяльності в країні, і загальні витрати затрачені на вироблені в країні товари і послуги. Доходи в країні і вироблена в країні продукція - це по суті одне і те ж. В країні може бути високий рівень життя тільки в тому випадку, якщо в ній виробляється велика кількість товарів і послуг.

3. Попросіть учнів встати. Поясніть, що зараз їм належить робити кришки для коробок. Покажіть їм кришку для коробки, яка була зроблена на початок цього уроку.

4. Скажіть учасникам, що вони не можуть сісти на стільці, вони не можуть використовувати столи, їм забороняється розмовляти один з одним і використовувати будь-які інструменти, які у них можуть бути: наприклад, ножиці, ручки або олівці. Вони можуть використовувати тільки те, що вони отримають. Вони не мають права починати виробництво до отримання відповідної команди, а коли надійде команда закінчити виробництво, вони повинні його закінчити.

5. Видайте кожному учневі по примірнику Додатку-1. Скажіть учням, що їм необхідно використовувати отриманий роздатковий матеріал для виробництва своєї кришки для коробки. Дайте учасникам команду почати виробництво. Відведіть три хвилини на виробничий процес. Після цього дайте команду зупинитися.

6. Запитайте учасників, кому з них вдалося повністю зробити кришку для коробки. Зберіть готові кришки для коробок - порівняйте їх якість з прикладом. Запишіть кількість готових високоякісних кришок на аркуші для побудови графіків у стовпці під заголовком «Раунд 1».

7. Видайте кожному учневі ще по одному примірнику додатку-1, а також по примірнику додатку-2. Прочитайте інструкції та покажіть, як справити кришку для коробки. Дайте учасникам кілька хвилин на те, щоб прочитати інструкції і попрактикуватися. У цьому раунді учні також повинні будуть працювати стоячи. Зберіть вироблені під час практики кришки для коробок.

8. Скажіть учасникам, що їм належить провести ще один раунд виробництва. Роздайте їм ще по одному примірнику Додатку -1. Нагадайте учням, що вони зобов'язані працювати стоячи. Дайте їм три хвилини для роботи. Зберіть готові кришки для коробок - порівняйте їх якість з прикладом. Запишіть кількість готових високоякісних кришок на аркуші для побудови графіків у стовпці під заголовком «Раунд 2».

9. Скажіть учасникам, що їм належить провести ще один раунд виробництва. На цей раз їм буде дозволено сидіти на стільцях і використовувати стіл. Видайте кожному учневі ножиці і ще один примірник Додатку-1. Дайте учасникам три хвилини для виробництва кришок для коробок.

10. Дайте учасникам команду зупинитися. Запитайте, скільком із них вдалося повністю скласти кришку для коробки. Зберіть готові кришки для коробок - порівняйте їх якість з прикладом. Запишіть кількість готових високоякісних кришок на аркуші для побудови графіків у стовпці під заголовком «Раунд 3». ( при потребі, якщо за попередні раунди не було зроблено ні одної кришечки, проведіть «Раунд 4». )

11. Покажіть слайд Демонстраційного матеріалу №1 і обговоріть наступні моменти.

·      Що відбувалося з продуктивністю від раунду до раунду? (Вона підвищувалася.) Те ж саме кількість працівників зуміло виробити більше кришок в Раунді 2 в порівнянні з Раундом 1, і більше кришок в Раунді 3, ніж у Раундах 1 і 2.
·      Один з факторів, що впливають на продуктивність, - це людський капітал . Людський капітал - це знання і навички, що здобуваються працівниками шляхом освіти, професійної підготовки та отримання досвіду. Людський капітал включає в себе навички, отримані на ранніх стадіях навчання, в початковій школі, старших класах, в коледжі і в ході безпосереднього навчання на робочому місці. У даній моделюючій вправі, як відбувався розвиток людського капіталу? (Практика, навчання на робочому місці) Вкажіть на те, що окремі особи вже могли оволодіти людським капіталом, що дозволяло їм виробляти кришки для коробок краще, ніж іншим. Можливо, їм доводилося виготовляти кришки для коробок на уроках праці в школі, або у них є якийсь досвід заняття орігамі. Людський капітал підвищує можливості виробництва товарів і послуг у країні. Це вироблений фактор виробництва. Виробництво людського капіталу вимагає залучення ресурсів - таких як вчителя, бібліотеки і час на навчання.

·      Ще одним фактором, що впливає на продуктивність, є фізичний капітал . Фізичний капітал - це обладнання,інструменти, будівлі і споруди, що використовуються для виробництва товарів і послуг. Наприклад, коли теслярі використовують пилки, рубанки і дрелі, вони використовують фізичний капітал. Працівники більш продуктивні, якщо у них є інструменти для роботи. Більшу кількість інструментів дозволяє виконувати роботу швидше та якісніше. Тесляр, що володіє лише основним набором інструментів, буде виробляти за тиждень менше, ніж працівник, у якого є складні і спеціалізовані інструменти. У нашій вправі, який фізичний капітал був використаний (ножиці, столи, стільці) Що відбулося, коли учасники стали використовувати це обладнання? (Вони змогли виробити більше, а якість їх кришок для коробок підвищилася.)


·      Фізичний капітал - це вироблений фактор виробництва; це означає, що капітал є ресурсом, використовуваним у виробничому процесі, але раніше капітал сам був результатом якогось виробничого процесу.

·      Третім чинником, що впливає на продуктивність, є технологічні знання . Технологічні знання - це розуміння суспільством найкращих способів виробництва товарів і пслуг. Частково технологічні знання є загальнодоступними: як тільки їх почне використовувати один чоловік, вони стають відомими іншим людям, які теж починають їх використовувати. Наприклад, Генрі Форд успішно впровадив конвеєрний метод виробництва. Інші автомобілебудівники незабаром теж стали ним користуватися. Частково ж на технології встановлюються права власності; іншими словами, вони відомі лише тим компаніям, які їх розробили. Формула «Кока-коли» відома тільки Компанії «Кока-кола». На деякі технології права власності встановлюються лише на певний період часу. Наприклад, патент на нові ліки дає фармацевтичній компанії виключне право на виробництво цих ліків на протязі певного терміну. У моделюючій вправі цього уроку технологічні знання представлені у вигляді інструкцій для виробництва - мова йде про розуміння суспільством (в даному випадку - співтовариством класу) найкращого способу виробництва кришок для коробок.

·      Людський капітал і технологічні знання тісно пов'язані один з одним, а проте, вони відрізняються один від одного. Технологічні знання відображають розуміння суспільства того, як виробляються різні речі. Людський капітал - це ресурс, що передає ці знання робочій силі. У нашій вправі технологічні знання представлені у вигляді інструкцій для виробництва. Людський же капітал - це кількість часу і зусиль, витрачених учасниками і викладачем на прочитання цих інструкцій і застосування їх на практиці. Продуктивність працівників залежить і від того, і від іншого.

·      Четвертий фактор, що впливає на продуктивність, який не розглянуто в проведеній моделюючій вправі, - це природні ресурси . Природні ресурси - це чинники виробництва, які нам надає природа. Вони включають в себе землю, воду, родовища корисних копалин. Відмінності в запасах природних ресурсів в деякій мірі обумовлюють відмінності в рівні життя в різних країнах світу. 
    Історично, економічний успіх Сполучених Штатів частково був забезпечений значними запасами родючих земельних угідь. Сьогодні деякі країни є багатими завдяки наявності в них великих родовищ сирої нафти. Природні ресурси можуть мати важливе значення, проте країні не обов'язково їх мати, щоб відрізнятися високою продуктивністю у виробництві товарів і послуг. Наприклад, Японія є однією з найбагатших країн світу, незважаючи на мізерні запаси природних ресурсів.

 V. Підсумок уроку.

Відеоролик 200 країн за 200 років.

 ВИСНОВОК
Повторіть ключові моменти цього уроку.
·      Продуктивність відіграє вирішальну роль у визначенні рівня життя в країні.
·      Валовий внутрішній продукт одночасно вимірює два параметри: загальну величину   доходу, заробленого всіма учасниками економічної діяльності в країні, і загальні витрати, витрачені на вироблені в країні товари і послуги.
·      Продуктивність визначається багатьма факторами. Вони включають в себе фізичний   капітал, людський капітал, технологічні знання і природні ресурси.


VІ.   Домашнє завдання.

Демонстраційний  матеріал №2

Чинники, що впливають на продуктивність

·    Продуктивність - відображає кількість товарів і послуг, які працівник може створити за одну годину роботи.


·    Людський капітал - це знання і навички, що здобуваються працівниками шляхом освіти, професійної підготовки та отримання досвіду.


·    Фізичний капітал - це обладнання, будівлі і споруди, що використовуються для виробництва товарів і послуг.


·    Технологічні знання - це володіння, розуміння та використання суспільством найкращих способів виробництва товарів і послуг.


·    Слід провести відмінність між людським капіталом та технологічними  знаннями. Технологічні знання відображають розуміння суспільством того, як виробляються різні речі. Людський капітал - це ресурс, що передає ці знання робочій силі.


·    Природні ресурси - це чинники виробництва, які нам надає природа.

Додаток 1

Кришка для коробочки


Додаток 2


ІНСТРУКЦІЯ З ВИГОТОВЛЕННЯ КРИШКИ ДЛЯ КОРОБОК

1.     Виріжте заготовку для коробки по суцільних чорних лініях.

2.     Складіть папір навпіл і проведіть згин (зафіксуйте його лінійкою або нігтем).

3.     Розігніть папір та складіть її навпіл в іншому напрямку. Ще раз проведіть згин.

4.     Розігніть папір. Загніть кожен з кутів до центру і проведіть згини.

5.     Помістивши кути в центр , до себе обличчям, складіть верхній і нижній краї заготовки так, щоб вони зійшлися посередині. (Загніть верхній край до середини і проведіть згин. Потім загніть нижній край до середини і проведіть згин.) Складені краї з'єднуються в центрі.

6.        Підніміть дві складені сторони і повторіть процедуру 5 з іншими краями коробки, звівши краї в одну лінію з центром. (Складіть один край з центром і зігніть. Складіть інший край з центром і зігніть.) Відкрийте коробку таким чином, щоб точки в центрі можна було  знову побачити, а коробка прийняла б плоску форму.

7.        Підніміть дві паралельні сторони краями вгору і висуньте дві протилежні сторони назовні, щоб їх закінчення були повністю витягнуті. Бічні сторони являють собою трикутники, що спираються на основу у вигляді квадрата. Підштовхніть закінчення країв до центру квадрата (середина трьох згинів на стороні). Складіть заново бічну сторону коробки усередину, зафіксувавши краї таким чином, щоб закінчення бічної грані повернулося в своє положення в нижньому центрі.

8.        Повторіть процес з другої сторони для завершення виготовлення кришки для  коробки.

Засідання  №1

Мета : створення ШКП ; знайомство учасників між собою.

Цілі:
 • Ознайомити учасників із інформацією про проект.
 • Активізувати учасників, сприяти кращому знайомству учасників
 •  Формувати навички представлення себе
 • Формувати емоційно сприятливий клімат у групі.
Методи: робота в групі, рольова гра.

План заняття.
 1. Ознайомлення із основною концепцією «Шкільної академії підприємництва».
 2. Знайомство учасників.
 3. Прийняття правил.
 4. Рольова гра.
 5. Графік роботи.
 6. Підсумки засідання.

Засідання №2.

 1.       «Реклама: мета, функції, форми втілення та основні вимоги» .


Засідання №3
Наша Візитка
Мета:
Створити атрибутику ШКП (назва, логотип, девіз), отримати початкові навички пошуку бізнес-ідей та складання бізнес-планів.
План роботи.
 1. Привітання.
 2. Обговорення і вибір назви «Шкільного клубу підприємництва» (Green LionS).
 3. Логотип.
 4. Девіз клубу.
 5. Статут.
 6. Підсумки засідання.


                                                         Засідання №1 

      Ще древні греки висунули гасло «Пізнай себе», яке впродовж віків не втратило своєї актуальності. А й справді чи можна зрозуміти навколишній світ та оточуючих нас людей, впливати на події, не збагнувши і не зрозумівши хто ж на справді є кожен із нас, що являє собою наш внутрішній світ.
       Пізнавши себе ми зможемо більш глибше зрозуміти почуття і вчинки інших людей, знайти оптимальні моделі поведінки у різних ситуаціях, виробити свою манеру спілкування, осягнути суть своїх сильних і слабких рис характеру, що допоможе вірно орієнтуватися у виборі, як життєвого, так і професійного шляху.
       Вправа «Знайомство».
Кожен учасник говорить своє ім’я, як йому подобається, щоб до нього зверталися і те що найбільше цінує у собі, або чим пишається. Першим говорить тренер.                                 
       Вправа «Кореспондент».
А зараз ми розділимося на групи по двоє за допомогою кольорових карток. Один із Вас допитливий кореспондент з відомого журналу. Інший відомий та успішний підприємець. Кореспонденту потрібно взяти інтерв’ю у бізнесмена і написати статтю про те, яким він був у шкільні роки, що допомогло і спонукало розпочати власну справу. Чим захоплювався, що любив, з ким дружив…на це Вам відведено 10 хвилин. Статтю потрібно буде здати редактору(тренеру). Пізніше учасники міняються місцями, бізнесмени стають кореспондентами, а кореспонденти бізнесменами.
        Кожен зачитує свою статтю.
Вправа «Комплімент».
Кожен по черзі, по колу говорить комплімент.

Немає коментарів: